MUAYENEHANE VE MÜŞTEREK MUAYENEHANELER İÇİN RUHSAT ALINMAYACAK

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na Türk Dişhekimleri Birliği’nin talebi ve başta dişhekimi, tabip ve eczacı milletve-eri olmak üzere pek çok milletvekilinin desteğiyle Komisyon görüşmelerinde eklenen 77.madde 04.04.2015 tarihinde Genel Kurul’da görüşülerek kabul edildi. Yasa, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecektir.

Yapılan değişiklikle meslektaşlarımızın açtığı muayenehane ve müşterek muayenehaneler işyeri açma ruhsatı almak zorunda olmaktan çıkartıldı. Bu sayede, işyeri açma ruhsatı düzenlenmesi için belediyeye başvurmak, bütün kat maliklerinden onay almak ve ruhsat harcı ödemek gibi zorunluluklar ortadan kalkmış olacaktır.

Böylece, apartmanlarda muayenehane açılmasında yaşanan sorunların tamamı değilse de hiç olmazsa biri aşılmış oldu. Muayenehanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının sunduğu hizmetin niteliğini artırmakla ilgisi olmayan kural ve sınırlamaların kaldırılmasına yönelik çabamız, Odalarımızın desteğiyle sürdürülecektir.

DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN KURALLAR

Değişiklik yapan kural:

MADDE 77-14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca mühendis ve mimar meslek mensuplarınca açılan bürolara,”

“i) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre açılan muayenehane ve müşterek muayenehaneler”

Değişiklik yapılan kural bütünü:

KANUN NO. 3572

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN

MADDE 2 - Bu Kanun hükümleri ;

a) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 268-275 inci maddeleri kapsamına giren 1'inci sınıf gayrisıhhı müesseseleri,

b) Nerede açılırsa, açılsın, yakıcı, patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere,

c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmelerine,

d) (...) (Madde 2 nin (d) bendi, 1.12.2004 tarih ve 25657 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.11.2004 tarih ve 5259 sayılı Kanunun 8. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

e) (Ek: KHK/560 - 24.6.1995 / m.21) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gıda maddesi üreten gayrı sıhhi müesseselere (*)

f) (Ek: 6111 - 13.2.2011 / m.201) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca açılan avukatlık bürolarına,

g) (Ek: 6111 - 13.2.2011 / m.201) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca meslek mensuplarınca açılan bürolara,

h) (Yeniden düzenleme : 6494 - 27.6.2013 / m.23) 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre kurulan noterlik dairelerine,

“ı) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca mühendis ve mimar meslek mensuplarınca açılan bürolara,”

“i) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre açılan muayenehane ve müşterek muayenehanelere”

uygulanmaz.

Bu içerik 10.04.2015 tarihinde girildi ve 3669 kez okundu.

Uşak Dişhekimleri Odası
İslice Mah. 2. Gümüş Sok. No: 4 Kuzubaşıoğlu İşhanı K:1 D:103 UŞAK Tel: 0276 224 13 32 GSM: 0530 580 05 16