KAMUDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 GENELGE

Sayı : 001-1.1026                                                                                        Tarih: 08.07.2014

Konu : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı

 Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme

 Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

                                   DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 

 

İlgi : 09.06.2014 tarih ve 001-1.901 sayılı genelgemiz.

 

 

Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve ağız diş sağlığı merkezlerinde görev yapanlara

döner sermayeden yapılacak ek ödemeyle ilgili kuralların belirlendiği Türkiye Kamu

Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına

Dair Yönetmelikte değişiklik yapan Yönetmelik, 05.07.2014 tarihli Resmi Gazetede

yayınlanmıştır.

 

Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada

Danıştay'ın yürütmesini durdurduğu bir kısım hükümler yerine bu değişiklikte kimi yeni

kurallar belirlenmiştir.

 

Önceki Yönetmelikte gerçekleştirilen tabip muayene ve girişimsel işlemleri incelemek

amacıyla kurulmuş bulunan inceleme heyetinin yapısı ve çalışma esasları çıkarılacak bir

yönergeye bırakılmıştı. Danıştay kararında, bu hususun yönetmelikte düzenlenmesi gerektiği

belirtilmişti. Bu bağlamda, yapılan yeni düzenlemede inceleme heyetinin mümkün oldukça

mesleğinde en az 10 yıl çalışmış ve inceleme heyeti raporuna istinaden disiplin cezası

almamış tabip ve diş tabipleri arasından başhekim tarafından seçileceği belirtilmiş; heyetin

çalışma usul ve esasları da aynı maddede düzenlenmiştir.

 

Yine önceki Yönetmelikte, çalışanlara dağıtılacak döner sermaye ek ödemesinin

miktarını belirleyen döner sermaye komisyonu kurulacağı belirtilmiş; ancak bu komisyonu

oluşturacak bileşenlerden çalışan temsilcilerinden pek çoğunun da başhekim tarafından

atanacağı düzenlenmişti. Açılan dava sonucu verilen Karar uyarınca, çalışan temsilcilerinin

yine çalışanlar tarafından seçilmesine ilişkin değişiklik yeni Yönetmelikte yer bulmuştur.

 

 

Bunlar dışında, cezaevleri ve TBMM’de görev yapan hekimlerle kimi işlerde

görevlendirilenlerin ürettikleri hizmete bakılmaksızın bağlı oldukları sağlık tesisi puan

ortalamasından döner sermaye ek ödeme alabilmelerine yönelik değişiklikler yapılmış; anjiyo

üniteleri de ameliyathane, yoğun bakım gibi özellikli birimler arasına eklenmiş; eğitim

görevlileri ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerin ek ödeme tavan katsayısı

2,40’tan 4,0’e yükseltilmiş; bilimsel çalışmaların performansa katkısı da yeniden

düzenlenmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.                                                                            Saygılarımla, 

 

A.Tarık İŞMEN

Türk Dişhekimleri Birlliği

Genel Sekreteri 

Bu içerik 09.07.2014 tarihinde girildi ve 3216 kez okundu.

Uşak Dişhekimleri Odası
İslice Mah. 2. Gümüş Sok. No: 4 Kuzubaşıoğlu İşhanı K:1 D:103 UŞAK Tel: 0276 224 13 32 GSM: 0530 580 05 16