Mahkeme Kararları

 TEDAVİ ÜCRETLERİ / SUT Mahkeme KararlarıSERBEST DİŞHEKİMLERİNE SEVKİ DURDURAN SGK TEBLİĞİNE DANIŞTAY`DAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Isparta Dişhekimleri Odası tarafından açılan davada, Danıştay 10.Dairesi, SGK`nın serbest dişhekimine sevki durduran 29.01.2009 tarihli tebliğinin yürütmesini durdurdu.

Kararda; belirtilen sürelerde tedavileri sağlanamayarak serbest dişhekimlerine sevk edilen hastalar için de geçerli olan TDB Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesine göre ödeme yapılması gerektiğine ilişkin önceki Danıştay kararına atıf yapılarak, bu karara dayanılarak kişilerin tedavi hakkının kısıtlanamayacağı, hastaların serbest diş tabiplerine sevkinin tümüyle yasaklanmasını gerektiren bir sebebin de bulunmadığı belirtildi.

Böylece, tedavi giderleri SGK tarafından karşılananlar için serbest dişhekimine sevkin yolu açılmış oldu.

Resmi sağlık kuruluşlarında yıllara uzanan randevu trafiğinde sağlık hizmet talebi ötelenmiş veya tedavisinden vazgeçmiş hastalar için son derece önemli olan bu kararın, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir an önce hayata geçirilmesini beklemekteyiz.

Danıştay 10.Dairesinin 2009/3984 sayı ve 14.07.2009 tarihli kararı için tıklayınız…2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ 

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay 10.Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumunca diş tedavi ücretlerinde Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinin uygulanmamasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Sosyal Güvenlik Kurumu`nca 29.09.2008 tarih ve 27012 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği`nin 8.fıkrasında yer alan; "Serbest dişhekimleri, kurumla sözleşmesiz resmi sağlık kurum veya kuruluşlarıi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki teşhis, tedavi veya proteze ilişkin bedellerin ödenmesinde, SUT eki EK-7 listesinde yer alan fiyatlar esas alınır." kuralının ve 24.1.1.3.1 maddesinde yer alan " (diş tedavileri Ek-7 listesine) göre faturalandırılır" ibaresinin, davalı idarenin savunmasının alınmasına ve yürütmenin durdurulması hakkında yeniden karar verilinceye kadar Danıştay 10.Dairesi tarafından yürütmenin durdurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Danıştay 10.Dairesi Esas No: 2008/9164 Sayılı kararı 


2007 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ 

İzmir Dişhekimleri Odamızca 2007 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddelerinin iptali istemiyle açılmış olan davada verilen Danıştay 10. Dairesi,15.4.2008 tarihli kararında Devletin tedavi hizmeti sunamamasından kaynaklı olarak özel sağlık kuruluşlarına sevk ettiği hak sahiplerinin ‘özel sağlık kurum ve kuruluşlarında’ (muayenehanelerde) yaptırdıkları işlemler sebebiyle ödemek zorunda kaldıkları bedelin ancak bir kısmının karşılanmasına ilişkin düzenlemeler hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durdurulmuştur. 

Söz konusu kararla, Sağlık Uygulama Tebliğinin ‘özel sağlık kurum ve kuruluşlarında’ diş tedavilerini düzenleyen 8.2 maddesinin; 

1- Tek çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 150 YTL` yi, 
2- Alt-Üst çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 300 YTL` yi,

geçmemek şartıyla ödenir.” 

hükmündeki parasal sınırların; aynı fıkradaki “Bu sınırlama sadece kron ve protez bedelleri için getirilmiş olup, diğer diş tedavilerine ait bedeller, Tebliğ eki EK–7 Listesinde yer alan fiyatlar esas alınarak karşılanır.” hükmünün ve aynı maddenin 10. fıkrasındaki “En son tedavi tarihi esas alınarak bir yıl içinde yeniden kron yaptırılması halinde bu tedavilerin bir yıllık toplamı için ödenecek tutar yukarıda belirtilen miktarları hiç bir şekilde geçemez.” düzenlemesinin yürütmesi durdurulmuştur.


Danıştay 10. Daire 2007/7393 E. sayılı YD kararı

Bu içerik 09.12.2013 tarihinde girildi ve 3313 kez okundu.

Uşak Dişhekimleri Odası
İslice Mah. 2. Gümüş Sok. No: 4 Kuzubaşıoğlu İşhanı K:1 D:103 UŞAK Tel: 0276 224 13 32 GSM: 0530 580 05 16